Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?

Tehiri İcra Kararı Nasıl Alınır?

Tehiri icra nedir? İcranın geri bırakılması ne demek?

Tehiri icra, kesinleşmeyen (istinaf ya da temyiz edilen) ilamların icrasının ertelenmesi anlamına gelmektedir. Bunu basitçe şöyle örneklendirmek mümkündür: Bir işçilik alacağına ilişkin dosya yerel mahkemede karara çıktı. Bu dosyanın icraya konu edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmemektedir. Bu durumda kural olarak karar aleyhine sonuçlanan davalının/borçlunun icrayı durdurması mümkün değildir. İşte bu yöntemle birlikte teminat karşılığında kararın icrası dosya kesinleşinceye kadar ertelenmiş olur.

İcranın geri bırakılması, tehir-i icra ile aynı anlama gelmektedir.

İcranın geri bırakılması 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 36. maddesinde düzenlenmiştir.

İcranın geri bırakılması için verilecek süre

Madde 36 – (1) İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmi bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.

Tehiri icra kararı nasıl alınmaktadır?

Tehiri icra kararı almak için basitçe şu işlemlerin yapılması gerekmektedir:

  1. Hakkınızda takip yapılan icra dosyasında talep açın ve deyin ki: “İlamlı icraya konu olan dosya istinaf edilmiştir. Teminat mektubu yatırmak için dosya hesabının yapılmasını talep ederiz.”

  2. Aleyhinize sonuçlanan kararı istinaf edin ve süresi içerisinde istinaf edildiğini belirtir derkenar alın. (Derkenar talebi UYAP’tan yapılabilir. UYAP’tan derkenar veriyorlar ve direkt icra dosyasına gönderilmesini talep edin, böylece derkenarı bir de icra dosyasına sunmak zorunda kalmazsınız.)

  3. Teminat mektubu alın ve dosyaya istinaf derkenarını (icra gönderiyor ama göndermezse), teminat mektubunu sunun ve mehil vesikası talep edin.

  4. Mehil vesikasını alın ve icra hukuk mahkemesinden tehiri icra kararı talep edin.

  5. İcra Hukuk Mahkemesinden tehiri icra kararı aldığınızda kararı icra dosyasına sunun veya giderini yatırın ve icra dosyasına gönderilmesini talep edin.

İşte bu kadar. Artık dosyanız karar kesinleşene kadar icra edilemeyecek.

Tehir-i icra talepli istinaf dilekçesi kalktı mı? Kararı kim verir?

Tehiri icra talepli istinaf dilekçesi, kanun değişikliği sonrasında sona erdi. Çünkü artık tehiri icra kararlarını istinaf mahkemeleri değil icra hukuk mahkemeleri vermektedir. Bu nedenle istinaf dilekçesinde tehiri icra taleplidir yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

Tehiri icra dilekçesi

… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO :

TALEP EDEN :

VEKİLİ : Av. Servet Sarıca

KARŞI TARAF :

KONU : Tehiri icra talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR : Alacaklı tarafından müvekkil aleyhine ilamlı icra takibi başlatılmış ve icra emri tarafımıza tebliğ edilmiştir. İşbu icra takibine sunulmak üzere tarafımıza tehir-i icra kararı verilmesi ile ilgili taleplerimizi aşağıda sunuyoruz. Şöyle ki;

1. Taraflar arasında Bursa … Mahkemesi … Esas. … Karar sayılı dosyada görülen davada müvekkil aleyhine verilen karar davacı vekilince Bursa … İcra Dairesi … Esas sayılı dosya üzerinden ilamlı icra takibine konu edilmiştir. İşbu karara karşı süresinde istinaf yoluna başvurduğumuza ilişkin derkenar alınmıştır.

2. Talep ettiğimiz dosya kapak hesabına istinaden icra dosyasına teminat yatırılmıştır. Buna istinaden de icra müdürlüğünce dosyaya sunulmak üzere tehir-i icra kararı getirebilmemiz için taramıza süre verilmiştir.

3. Tüm bu sebeplerle müvekkil aleyhine başlatılan icra takibini istinaf incelemesinin sonuna kadar durdurulması için tarafımıza tehir-i icra kararı verilmesini mahkemenizden vekaleten talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : İİK 36, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER : Bursa … İcra Dairesi … Esas sayılı dosya, Bursa … Mahkemesi … Esas. … Karar Sayılı dosya, derkenar evrakı, istinaf yoluna başvurma ve tehir-i icra karar harçlarının makbuzları, nakdi teminat dekontu, mehil vesikası, dosya hesabı, sair delail.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz olunan gerekçe ve delillerle,

Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin istinaf incelemesinin sonuna kadar durdurulması için tarafımıza tehir-i icra kararı verilmesini ve kararın UYAP üzerinden Bursa … İcra Dairesi … Esas sayılı dosya ve Sakarya … Mahkemesi … Esas. … Karar Sayılı dosya Sayılı dosyaya gönderilmesini mahkemenizden vekaleten arz talep ediyoruz.

EK: İstinaf edildiğine dair derkenar, dosya kapak hesabı, teminat dekontu

Talep Eden Vekili
Av. Servet Sarıca
(e-imzalıdır.)

Önceki Blog Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye