Borçlar hukuku, bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.

Manevi Tazminat Nedir ve Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?
Manevi Tazminat Nedir ve Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?

Türkiye’de ve Dünyadaki tüm hukuk sistemlerinde zarar veren, zararı gidermek ve zarara karşılık doğacak sonuçlara katlanma yükümlülüğü altındadır. İşte bu zararlara karşılık zarar verene karşı ileri sürülen yaptırma “tazminat” adı verilir. Manevi Tazminat ise temelde somut eksilmeleri(bedeni zarar, eşya çalınması, destekten yoksun kalma, mal zararları vb) ve soyut olan zararları ortadan kaldırma veya doğan etkiyi(veya acıyı) azaltma amacı taşımaktadır.